KNIME Python API - Testing

BundleVersion 4.3.0.v202011212004 by KNIME AG, Zurich, Switzerland