Deprecated KNIME chemistry nodes

FragmentVersion 2.9.0.v202011191214 by KNIME AG, Zurich, Switzerland